OM FÖRENINGEN


Huddinge Styrkelyftklubb är en ideell förening som grundades 2017. Vi är i dagsläget runt 50 medlemmar i blandade åldrar och vi håller hus på Friskis & Svettis i Huddinge. Tisdagar 18.00-21.00 och lördagar 9.00-12.00 är styrkelyftsytan på Friskis abonnerad av klubben och då samlas många av oss för att träna tillsammans, inspireras, coacha och peppa varandra. Förutom att träna anordnar vi serietävlingar, klubbmästerskap, sociala aktiviteter och emellanåt tar vi in externa föreläsare/utbildare inom områden medlemmarna efterfrågar.


Förhållningsregler

I följande avsnitt kan du läsa klubbens förhållningsregler i samband med träning på Friskis och Svettis. Tävlar du för klubben behöver du även följa vår tävlingspolicy som du hittar här.


Eftersom antalet medlemmar har ökat och förhoppningsvis fortsätter att göra det så är det viktigt att vi följer våra förhållningsregler. Detta för att vi ska kunna undvika friktioner mellan medlemmar samt för att optimera användningen av vår gemensamma utrustning och yta, men även för att vi också i framtiden ska vara välkomna på Friskis & Svettis.


Knäböj tränas i den mån det går på andra ställningar än tävlingsbänkarna
Detta gäller under tiderna då många medlemmar tränar. Man förlorar mer på att inte kunna träna bänkpress i tävlingsbänkarna än att ”tvingas” träna knäböj i en vanlig ställning. Därför är det bättre att låta de som vill träna bänkpress använda tävlingsbänkarna. Det går att träna knäböj och marklyft inne i stora salen när det inte är något pass där.


Samsas om yta och utrustning
När vi är många på en begränsad yta och med begränsad utrustning måste vi samsas om denna för att vi alla ska kunna genomföra sin träning. Det betyder att vi delar bänk, stång, viktplattor osv. när det behövs.


Plocka undan efter dig och ställ utrustningen på rätt plats
Har du använt utrustning så ställer du tillbaka den på rätt plats. Detta gäller självklart även skräp, pant eller annat diverse som ibland lämnas kvar. Nu finns det en skål för magnesium, använd den och använd inte golvet/ställningarna/bänkar som förvaringsplats. Spiller ni eller använder stökiga mängder magnesium? Torka upp efter er. Se till att ni lämnar det på ett sätt som ni vill att det ser ut när ni kommer och låt inte personalen eller andra tränande behöva plocka undan efter er!

Antidopingavtal


Antidopingavtal mellan föreningens medlemmar och Huddinge Styrkelyftklubb (HSK), organisationsnummer 802507-5972.

 

Medlemmens skyldigheter

Medlemmen ska följa Idrottens antidopingreglemente enligt Riksidrottsförbundets stadgar 13 kapitlet 1-2§.

Medlemmen ska avstå från all befattning, användande av metoder och intag av substanser som finns angivna i The Prohibited List, International Standard (WADA:s officiella dopningslista). Medlemmen ska också avstå från all medverkan till att annan person befattar sig med, använder sådan metod eller intar sådan substans.


Påföljder

Medlem som bryter mot Narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller mot någon av ovan nämnda skyldigheter kan uteslutas av föreningen. Medlemmen kan också av HSK:s styrelse åläggas att utge ersättning till HSK för att täcka HSKs eventuella straffavgift gentemot Svenska Styrkelyftförbundet, dock högst med ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
Medlem som bryter mot någon av ovanstående skyldigheter får sin tävlingslicens återkallad.

Ny tävlingslicens får inte utfärdas innan medlem till fullo erlagt beslutad ersättning till HSK.

Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Huddinge Styrkelyftklubb, organisationsnummer 802507-5972 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF/SSF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grundHantering av medlemskap i föreningenAvtalFöreningsadministrationAvtalDeltagande i föreningens träningsverksamhetAvtalLicenshanteringAvtalDeltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtalAnsökan om bidragRättslig förpliktelseSammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresseUtbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtyckeKontakt med föreningenIntresseavvägningBesök på vår hemsidaIntresseavvägningPublicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtyckeTillträdesförbudRättslig förpliktelseOrdningsstörningar och otillåten påverkanRättsligförpliktelse
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Klubbshop


I klubbshoppen kan du handla tröjor och annat med klubbens logga. Tävlingsoveraller går dock inte att beställa här, kontaka tävlingsansvarig om du är i behov av en overall till tävling.